logo

Hierarchia

Znaki i sygnały drogowe wyrażają ostrzeżenia , zakazy , nakazy i informacje . Znajomość znaków i sygnałów drogowych oraz ich znaczenia i zakresu obowiązywania jest warunkiem niezbędnym bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Zakres tej znajomości będzie różny dla każdego uczestnika ruchu, najszerszy dla kierującego pojazdem samochodowym, węższy zaś dla pieszego, a najwęższy dla jadącego wierzchem lub poganiacza zwierząt.

Na drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:
  • znaki pionowe w postaci tarcz lub tablic z napisami albo symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych,
  • znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli, umieszczonych na nawierzchni drogi,
  • barwne sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone przy drodze,
  • sygnały nadawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli,
  • sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze.

Jeżeli z norm określonych przez przepisy kodeksu drogowego, znaków drogowych, sygnałów świetlnych oraz poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli wynika różny sposób zachowania się, uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do nich w następującej kolejności:

  • w pierwszej - do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli,
  • w drugiej - do sygnałów świetlnych,
  • w trzeciej - do znaków drogowych,
  • w czwartej - do norm zawartych w przepisach kodeksu drogowego.

Znak drogowy pionowy umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu; jeżeli jednak znaki umieszczone są nad poszczególnymi pasami ruchu, to znak dotyczy tylko kierujących znajdujących się na pasie, nad którym znak jest umieszczony.

Znak drogowy umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowi powtórzenie znaku umieszczonego po prawej stronie, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do sygnałów świetlnych do kierowania ruchem.

Napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi integralną część znaku.

Jeżeli na znaku lub tabliczce podany jest układ dróg na skrzyżowaniu (schemat skrzyżowania) liniami o różnej szerokości, to linia szersza oznacza drogę z pierwszeństwem.

Znaki poziome odzwierciedlające znaki pionowe ostrzegawcze lub zakazu stanowią powtórzenie zastosowanych znaków pionowych.

Znaki i sygnały przedstawione na następnych stronach, a dotyczące organizacji ruchu oraz znaki określające prędkość, wymiary, masę i naciski osi pojazdu podane są przykładowo. Dotyczy to również tabliczek przedstawiających pojazdy, układ dróg na skrzyżowaniu i sytuacje na drodze.

 

 

© Ludwik Olek, ZSAiO Żywiec