AKTUALNA PROCEDURA UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI

dyplom

1. WARUNKI UZYSKANIA PRAWA JAZDY

2. WYMAGANE DOKUMENTY

3. OPŁATY

4. EGZAMIN

5. PRAWA EGZAMINATORA

6. SZKOLENIA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

dyplom
ezadania
Kliknij również tutaj:


1. Warunki uzyskania prawa jazdy.

Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnęciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy ( jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy ):

Osoba która nie ukończyła 18 lat może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za zgodą rodziców lub opiekuna wypełniając oświadczenie.

 

Oświadczenie (wzór)

 

W nawiązaniu do art. 90 ust. 2 i 3 z dnia 20.06.1997 rok. "Prawo o ruchu drogowym" (dz.u nr 98, poz 602 z późniejszymi zmianami). Oświadczamy, że jako rodzice - opiekunowie* wyrażamy zgodę aby nasz(a) syn, córka, podopieczny* ubiegał(a) się o prawo jazdy kat. A1, A, B, B1, T* i bierzemy pełną odpowiedzialność wynikającą z czynu prowadzenia pojazdu przez:

..........................................................
...............................
nazwisko i imię kandydata na kierowcę
PESEL
......................................................................................................
adres
.................................
.................................
....................
....................
nazwisko i imię matki - opiekuna*
seria i numer dowodu tożsamości
data
podpis
.................................
.................................
....................
....................
nazwisko i imię ojca - opiekuna*
seria i numer dowodu tożsamości
data
podpis

W Ośrodku Szkolenia Kierowców należy zgłosić się z odpowiednimi dokumentami:

 

Badania lekarskie

 

Szkolenie

składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Liczba godzin /lekcyjnych 45 min./ dla zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż:

Liczba godzin szkolenia praktycznego /godziny zegarowe 60 min./ nie może być mniejsza niż:

Po przeprowadzonym szkoleniu instruktor przeprowadza egzamin wewnętrzny zgodnie z zasadami określonymi dla egzaminu państwowego.Na zakończenie szkolenia osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego.

 

2. Wymagane dokumenty przy zgłaszaniu się na egzamin


Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego należy złożyć w wybranym przez siebie Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, następujące dokumenty:

 1. specjalny wniosek, którego druk otrzymasz w ośrodku egzaminowania,
 2. dowód uiszczenia opłaty za egzamin,
 3. wyraźną fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 4. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 5. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców lub motorniczych: w zakresie szkolenia podstawowego, lub w zakresie szkolenia dodatkowego, jeżeli osoba trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego lub z egzaminu praktycznego,
 6. pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
 7. zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego albo kserokopię posiadanego prawa jazdy:
  • w zakresie kategorii B, jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1,
  • w zakresie kategorii B, C, C1, D lub D1, jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E,
  • w zakresie kategorii A1, B1, C1 lub D1, jeżeli osoba ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii A, B, C lub D oraz posiada zaświadczenie, o którym mowa w pkt 5, potwierdzające odbycie tylko zajęć praktycznych.

Z zaświadczeniem o ukończeniu kursu kandydat udaje się do wybranego przez siebie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej znajduje się na ul.
Al. Armii Krajowej 220 A
tel./fax 815 09 81 lub 815 09 85.

 

3. Opłaty

Tabela opłat za egzaminy prowadzone w WORD Bielsko-Biała.

Obowiazuje od 10 stycznia 2006 r.

Kategorie

EGZAMIN

NIEOBECNOŚĆ

Niezdana
teoria
na
egzaminie
T-P

Teoretyczno Praktyczny

Teoretyczny

Praktyczny

Teoretyczno Praktyczny

Teoretyczny

Praktyczny

T

157,00

22 ,00

135 ,00

78,50

11,00

67,50

89,50

B

134,00

22,00

112 ,00

67,00

11,00

56,00

78,00

Opłaty za egzamin pobierane są na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz.U. nr 219, poz. 2162 z późniejszymi zmianami).

Gdy osoba nie zgłosi się na egzamin w wyznaczonym terminie to:

 1. zwrotowi podlega 50% wniesionej opłaty, gdy osoba rezygnuje ze zdawania w danym WORD
 2. opłata zwiększa się o 50% , jeżeli osoba ponownie przystępuje do egzaminu

W przypadku gdy osoba "zapisała" się na egzamin teoretyczno-praktyczny, a uzyskała negatywny wynik z teorii to:

 1. zwrotowi podlega 50% wniesionej opłaty za egzamin praktyczny, jeżeli rezygnuje z dalszego zdawania w danym WORD
 2. osoba ta wnosi opłatę za egzamin teoretyczny i 50% opłaty za egzamin praktyczny, gdy przystępuje ponownie do egzaminu

Opłatę za egzamin zwiększa się o 50 %, gdy na wniosek osoby egzaminowanej w sprawdzeniu kwalifikacji bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący.


Jak dokonać opłaty?

- opłaty można dokonać w placówkach pocztowych lub w bankach na konto:


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej
Aleja Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała
BGŻ S.A. O/W BIELSKO-BIAŁA
40 2030 0045 1110 0000 0068 5660


Biuro Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej czynne jest w następujących godzinach:
- od poniedziałku do piątku - 7.30-19.00
- w pracujące soboty - 7.30-13:30

W tym czasie można załatwiać wszelkie formalności związane z ustalaniem terminu egzaminu.


ZAPAMIĘTAJ!!!

Termin egzaminu należy ustalać osobiście lub przez upoważnioną przez Ciebie osobę!
W każdym przypadku niezbędny jest Twój dokument tożsamości, bowiem ośrodek egzaminowania po przyjęciu wymaganych dokumentów, ma obowiązek sprawdzić poprawność ich wypełnienia oraz zweryfikować je z Twoim dokumentem tożsamości.


Ośrodek egzaminowania ma obowiązek wyznaczyć termin egzaminu w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów. Egzaminy odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00.


Po wyznaczeniu terminu egzaminu, otrzymasz specjalne zaświadczenie z dokładnym jego terminem - z tym zaświadczeniem i ze swoim dokumentem tożsamości (tj. dowodem osobistym, tymczasowym dowodem osobistym, paszportem lub kartą stałego pobytu), zobowiązany jesteś zgłosić się na egzamin w wyznaczonym terminie.


DOJAZD DO WORD-u

plan miasta


Autobus MZK w Bielsko-Białej

odjazdy z przystanku obok dolnej płyty Dworca PKS przy ul. Warszawskiej (pierwszy przystanek linii nr 8) należy wysiąść na przystanku "Armii Krajowej - Parking" (obok ZIAD-u)

Godziny odjazdów 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
DNI ROBOCZE 05
20
35
55
15
35
55
15
30
45
05
20
40
55
15
30
50
05
25
40
00
15
30
50
10
25
40
55
15
30
45
00
15
35
55
15
30
50
10
30
50
10
30
00
25
45
10
40

10 #
20
35

SOBOTY 10
30
50
10
30
50
30 00
20
40
00
20
40
00
20
40
00
20
40
00
20
40
00
20
40
00
20
40
00
20
40
00
20
00
30
50#
00
30
00
30
10
30
NIEDZIELE I ŚWIĘTA 10
30
50
10
30
50
30 00
20
40
00
20
40
00
20
40
00
20
40
00
20
40
00
20
40
00
20
40
00
20
40
00
20
00
30
50#
00
30
00
30
10
30

 

DOJAZD DO MIASTA

 

Odjazdy z przystanku "Armii Krajowej - Parking"

Godziny odjazdów 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
DNI ROBOCZE

06F
21F
36 C
51F

06
26T
46

06T
31
41#

01T
16C
36T
51

11
26C
46T

01
21
36
56T

11F
31K
46F

06F
21
41F
56F

11
26T
41F

01F
21T
36
51T

11C
31T
41#

01
31T
35#

01C
26
46

06T
36
56K

21F
51

11
41#
56#

SOBOTY 01
21
41C
01
21T
41

01T
21

01T
31C
51T
11
31C
51T
11
31
51T
11
31T
51
11
31
51
11
31T
51
11T
31
51T
11C
31T
51
11
31T
51C
31 01T
31
01T
31
11
31#
49#
NIEDZIELE I ŚWIĘTA 01
21
41
01
21T
41

01T
21

01T
31C
51T
11
31C
51T
11
31
51T
11
31T
51
11
31
51
11
31T
51
11T
31
51T
11C
31T
51
11
31T
51C
31 01T
31
01
31
11
31#
49#

Uwagi:

K - KURSUJE DO TESCO PRZEZ FIAT A.P.
F - KURSUJE DO FIAT A.P.
C - KURSUJE DO C.H.SARNI STOK
T - KURSUJE DO TESCO
# - KURS DO ZAJEZDNI NAJKRÓTSZĄ TRASĄ

 

4. Egzamin

Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii "B" składa się z części teoretycznej i praktycznej. Podstawą do uzyskania pozytywnego wyniku całego egzaminu jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminu teoretycznego i praktycznego.

 

4.1. Egzamin teoretyczny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego jest:

Cześć teoretyczna egzaminu państwowego, obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przed lekarskiej i jest realizowana w sali egzaminacyjnej.

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany:

 1. przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminującego klawiatura
 2. Stanowisko egzaminacyjne służące do przeprowadzania egzaminu teoretycznego składa się z monitora i uproszczonej do maksimum klawiatury. Osoba która nawet po raz pierwszy w życiu zasiądzie przed komputerem z całą pewnością poradzi sobie z jego obsługą.
  Aby pozbyć się całkowicie stresu związanego z egzaminem i zaznajomić osoby egzaminowane z systemem; egzaminator przed rozpoczęciem egzaminu zasadniczego, uruchamia 5 minutowy egzamin próbny.
  Wynik egzaminu próbnego nie ma jakiegokolwiek wpływu na ocenę końcową. W ciągu 5 minut można sobie przetrenować działanie poszczególnych klawiszy i przećwiczyć system.
  W czasie egzaminu operując klawiszami:
  - A, B, C
  - NIE następne,
  - TAK poprzednie,
  można do woli przemieszczać się do przodu (opuszczając np. trudniejsze pytania), cofać się z powrotem, dokonywać korekt i weryfikacji udzielonych odpowiedzi. Wszystko to odbywa się w określonym czasie trwania egzaminu, który malejąco wyświetlany jest w prawym górnym rogu ekranu monitora.
  Możliwe jest również zdawanie egzaminu na więcej niż jedną kategorię prawa jazdy - wówczas na ekranie komputera wyświetlany jest więcej niż jeden test.
  Gdy w ciągu 25 minut trwania egzaminu na co najmniej 16 z 18 pytań będą dobre odpowiedzi - wynik jest pozytywny.
  Po upływie dopuszczalnego czasu egzamin jest automatycznie przerywany przez system. Jeżeli kandydat zakończy i na pytania testu udzieli odpowiedzi w krótszym (niż określają przepisy) czasie, może egzamin zakończyć samodzielnie. W każdym z tych przypadków uzyskuje natychmiastowo wynik, na który egzaminator nie ma wpływu.
 3. egzamin odbywa się w formie pisemnej, w przypadku:
  1. gdy osoba egzaminowana ubiega się o pozwolenie,
  2. awarii systemu uniemożliwiającego przeprowadzenie egzaminu przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego,
  3. gdy osoba egzaminowana posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzeniu egzaminu przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego,
 4. w formie ustnej - w przypadku gdy osoba egzaminowana nie włada językiem polskim lub posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt. 1 i 3.

 

4.2. Egzamin praktyczny

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Termin wejścia w życie - 10 stycznia 2006 r.

Egzamin praktyczny na kategorię B i T na placu manewrowym.

Obejmuje sprawdzenie:

umiejętności przygotowania pojazdu do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy oraz bezpiecznego panowania nad pojazdem - zadania określone w tabeli 2 .Należy pamiętać że warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest:
- posiadanie wyniku pozytywnego egzaminu teoretycznego, przy czym od dnia jego uzyskania nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy
- posiadanie przez instruktora biorącego w egzaminie ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy oraz dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

tabela 2

Poz.
Zadanie egzaminacyjne
Kategorie prawa jazdy
1.
2.
3.
1.
Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego pdst. elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca
Wszystkie
2.
Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
B,B1,C,C1,D,D1,T,
B+E,C+E,C1+E,D+E,D1+E
3.
Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem)
C,C1,D,D1,T,B+E,
C+E,C1+E,D+E,D1+E
4.
Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem lub wjazd przodem - wyjazd tyłem)
C,C1,D,D1,T,
B+E,C+E,C1+E,D+E,D1+E
5.
Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem)
C,C1,D,D1,
B+E,C+E,C1+E,D+E,D1+E
6.
Zawracanie
C,C1
7.
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
A,A1,B,B1,C,C1,D,D1,T,
B+E,C+E,C1+E,D+E,D1+E
8.
Slalom jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami
A,A1

 

tabela 3

Poz.
Nr zestawu
Pozycja zadania w tabeli 2
Kategoria
1.
2.
3.
4.
1.
1
3,4 - wjazd tyłem
C, C1, D, D1, T,
(B,C,C1,D,D1)+E
2.
2
3,5
C, C1, D, D1
3.
3
4 - wjazd przodem, 6
C, C1
4.
4
4 - wjazd przodem, 7
C, C1, D, D1, T,
(B,C,C1,D,D1)+E
5.
5
5, 7
C, C1, D, D1
6.
6
4 - wjazd tyłem, 6
C, C1

 Zadania egzaminacyjne dla wszystkich zdających.1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszanie z miejsca.

Kryteria:

Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego;

tabela 4

Poz.
Poz. zadania z tabeli 2
Kryteria
1.
2.
3.
1. 1

Dla kat B:

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł zewnętrznych pojazdu,
- odpowiednio jeżeli występuje,
2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte,
- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy,
- odpowiednio jeżeli występuje,
3) upewnienie się o możliwości jazdy,
- wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
- ocena sytuacji wokół pojazdu
4) płynne ruszenie,
- opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,
- łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
5) dodatkowo dla kategorii A, A1:
a) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku jeżeli pojazd jest w niego wyposażony)
b) zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5 m bez pomocy silnika,
c) podparcie motocykla na podpórce,


6) dodatkowo dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E:

a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy) - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 min,
Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania:
- podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
- cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
- regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
- dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
- podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona.
7) dodatkowo dla kategorii D, D+E, D1, D1+E sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia,

2. 2
1) pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli nr 9,
2) dla kategorii B, B1, C, C1, D1 - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),

3) dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E:
a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,
b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut,
4) nieprzejeżdżanie przez linie, i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
5) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa:
a) w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości niewiększej niż 1 m od linii ograniczającej pas.
3.

3,4

kat.T

1) pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli nr 10, 2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku
jazdy,
3) w czasie wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
- wyjechać poza określony obszar wjazdu,
- naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
- potrącić pachołków lub tyczek,
4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska.
4. 5 1) pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli nr 10, 2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku
jazdy,
3) w czasie wykonywania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
- naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz
- najechać na krawężnik,
4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska
5. 6 1) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
2) sposób zawracania:
a) nie więcej niż 3 zmiany kierunku jazdy,
b) nienajeżdżanie na krawężniki (dopuszcza się dotknięcie i dojechanie do krawężnika).
6.

7

kat.T

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.
7. 8 1) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami bez podpierania się nogami, najeżdżania na linie, potrącania pachołków,
2) upewnianie się o możliwości skręcenia.2. Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu

jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu

Wymiary placu manewrowego:

Kategorie

a

b

c

d

e

f

r

R

B

30,5m

3m

27,5m

6m

9,5m

5m

6m

6m

T

32m

4m

25m

16,5m

23,5m

-

15m

12m

                 

Kryteria:3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Kategorie

a

szerokość pasa

kąt nachylenia

B

co najmniej półtora długości
pojazdu egzaminacyjnego

3m

2,5

T

co najmniej długość zespołu
pojazdów egzaminacyjnych

3,5

5,5

       

 

Kryteria:

 

Egzamin praktyczny na kategorię B w ruchu drogowym.

Obejmuje sprawdzenie:

umiejętności jazdy na drogach publicznych - zadania określone w tabeli 7Warunkiem przystąpienia do egzaminu w ruchu drogowym jest panowanie nad pojazdem podczas wykonywania zadań na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że zachowanie osoby nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego tj:
- nie stworzyła bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób.
- nie przejechała kołem przez linie wyznaczające krawędzie stanowisk.

tabela 7

Poz. Zadania egzaminacyjne
1. 2.
1. - wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
4. Przejazd przez skrzyżowania:
a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
c) z sygnalizacją świetlną,
d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,
e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*)
5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
6. W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie manewrów:
a) parkowanie prostopadłe lub skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
- po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
- parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
lub,
b) parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem - wyjazd przodem
- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
- długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
- w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,
- po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
c) zawracanie na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej -
możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) - zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
- miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
7. Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego
8. Wykonanie manewrów:
a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),
b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu,
9. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) - manewr nie dotyczy kategorii T prawa jazdy
10. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych - obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
- w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
- manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.
11. Rozprzęganie pojazdu przyczepą - zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut.
12. Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:
- zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
- zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
- odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
- wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
- rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),
- ustawienie pojazdu obok przyczepy.
Zadanie może być zrealizowane także po wykonaniu zadań na placu manewrowym.

 


Zadania przeniesione z placu manewrowego do ruchu miejskiego.1. Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem)

parkowanie prostopadłe

Kryteria:

 

2. Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem)

parkowanie skośne

 

Kryteria:3. Parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (wjazd tyłem - wyjazd przodem)

parkowanie równoległe

 

Kryteria:4. Zawracanie na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej

zawracanie

 

Kryteria:

 

tabela 8

Poz. Rodzaj uprawnień Czes trwania jazdy w ruchu drogowym [min]
1. 2. 3.
1. Prawo jazdy kategorii:
A, A1, B+E, T
25
2. B1, B 40
3. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E 45
4. Pozwolenie 35

 

 

 

5. PRAWA EGZAMINATORA

Egzaminator jest uprawniony do:

Egzaminator odmawia przeprowadzenia egzaminu jeżeli:

6. SZKOLENIA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

Kodeks drogowy nakłada na policję obowiązek prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, przy czym określonemu naruszaniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 1 do 10.

Otrzymane i zaewidencjonowane punkty karne usuwane są po upływie jednego roku od dnia naruszenia.

Zasada ta nie dotyczy wszystkich kierowców.

Kierowcy "młodemu" tzn. będącemu w okresie pierwszego roku od dnia wydania prawa jazdy po raz pierwszy, szkolenie takie nie przysługuje , nie może przekroczyć 20 punktów karnych. Jeżeli otrzyma punktów więcej, to zostaje mu cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi co oznacza, iż od początku musi odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać egzamin państwowy na prawo jazdy.

Kierowcy posiadający prawo jazdy powyżej jednego roku nie mogą przekroczyć limitu 24 punktów karnych. Jeżeli jednak kierowca otrzyma 25 punktów i więcej, to czeka go skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji - czyli ponowny egzamin państwowy na prawo jazdy, przeprowadzany w WORD.